Kalorické tabulky

Dine4Fit, a.s.

Health & Fitness

cz.psc.android.kaloricketabulky

Kalorické tabulky umožňují každodenní evidenci energetického příjmu a energetického výdeje pomocí záznamu všech snědených potravin a provedených fyzických aktivit. Aplikace nabízí výpočet doporučené energetické bilance v kaloriích nebo v kilojoulech, pokud chce uživatel zhubnout. Kalorické tabulky využívají uživateli denně aktualizovanou databázi energetických hodnot potravin dostupných v ČR a na Slovensku. Snědené potraviny lze ukládat i pomocí skenování čárového kódu na jejich obalu. Aplikace potřebuje pro svoji činnost připojení k internetu. Uložená data jsou přístupná i pomocí webové verze na stránkách KalorickeTabulky.cz./div

Calorie charts allow daily records of energy intake and energy expenditure by recording all foods eaten and performed physical activities. The application offers calculating the recommended energy balance in calories or kilojoules, if the user wants to lose weight. Calorie table benefit users daily updated database of energy values ​​of food available in the Czech Republic and the Slovak Republic. Eaten foods can be saved even by scanning the bar code on the package. Application needs for its operation connected to the Internet. The stored data is accessible through a web version at KalorickeTabulky.cz.Alphabetical

Genres